Gedragsregels evenement CarstaRally

 

De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af in geval van enig ongeval dat veroorzaakt is, gedurende het evenement, door en/of aan deelnemer(s) en/of door en/of aan deelnemende voertuigen. De organisator wijst tevens iedere elke aansprakelijkheid af voor het niet nakomen van de wet en regelgeving zoals deze geldt in Nederland en/of in andere landen waar het evenement plaats vindt door en/of ten opzichte van deelnemers en/of deelnemende voertuigen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor enig ongeval waarin zij betrokken zijn en/of het niet nakomen van de wet en regelgeving in het betreffende land. Zij zullen bijzonderheden van enig incident waar een aansprakelijkheid uit voort zou kunnen komen, direct aan de organisator melden.

De deelnemer verklaart zich aan de juiste snelheid betrekking tot de wet te houden en instructies van organisatoren op te volgen en na te leven.

Tegen de organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van het evenement zal geen claim ingediend worden die voortkomt uit incident(-en) en/of ongeval(-len) ten gevolgen van activiteiten van vorengenoemde (rechts-)personen voor zover het organisatorische activiteiten ten behoeve van het evenement betreffen.

Deelnemers dienen voor aanvang van het evenement de volgende verklaring te ondertekenen:

De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een auto tourritten zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. De deelnemer heeft de algemene voorwaarden gelezen en de gedragsregels van de organisatie en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en de geldende wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen te zullen naleven.

De organisatie, sponsoren, en samenwerkingspartners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook � ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan - die een deelnemer in verband met deelname aan een evenement lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie de sponsoren en de samenwerkingspartners niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.

Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan een evenement wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) alsmede dat een deugdelijke inzittendenverzekering is gesloten en dat de voor deze verzekeringen berekende premies tijdig zijn betaald. Ook een van de vereiste is dat elke auto dat deelneemt minimaal WA verzekerd is.

Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan auto tourritten mogelijk uit kunnen sluiten maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig dekt. Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige Apk-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die het deelnemend voertuig bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs.

Tevens verklaart de deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De deelnemer erkent de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.

Tot slot verklaart de deelnemer de gedragsregels en de algemene voorwaarden te zullen naleven alsmede dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het evenement niet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de navigator van de equipe indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan de eisen die de verzekeraar van het deelnemende voertuig aan het besturen van het voertuig stelt.

De equipe/de crew/deelnemers van het evenement verleent de organisatie goedkeuring dat zij tijdens het evenement mogelijk gefotografeerd en/of gefilmd kan worden.

Tevens verleent de equipe/de crew/deelnemers van het evenement de toestemming aan de organisatie om deze beelden te gebruiken en/of uit te zenden. Deze beelden kunnen voor zowel promotionele als voor commerci�le doeleinden door de organisatie en/of sponsoren gebruikt worden.

Wordt voornoemde verklaring niet ondertekend, dan wordt de deelnemer niet tot de start toegelaten.

Algemene Voorwaarden CarstaRally

 

Artikel 1 toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en CarstaRally.

2.       Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering onderaannemers van CarstaRally worden betrokken.

3.       Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2 registratie en afspraken

1.       De deelnemer kan zich enkel geldig inschrijven via de website of via de tickettransit link die via de site is verbonden. Hierbij dient de deelnemer de juiste en volledige informatie op te geven en de algemene voorwaarden na te lezen en elektronisch te bevestigen om mee te kunnen doen aan het evenement.

2.       Een deelnemer en bestuurder dient minimaal de leeftijdsgrens van 18 jaar te hebben bereikt om zich te kunnen inschrijven aan een rally.

3.       De deelnemer verklaart dat alle gegevens die hij/zij bij de inschrijving of op enig ander moment aan CarstaRally verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de deelnemer verplicht zich om indien nodig wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan CarstaRally door te geven zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. Carstarally is niet gehouden om een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer verstrekte informatie.

4.       Voor meerijders (bijrijders) en kinderen is geen leeftijdseis van toepassing.

5.       CarstaRally is gerechtigd om de inschrijving af te wijzen. De afwijzing maakt Carstarally binnen 10 werkdagen kenbaar bij de deelnemer.

6.       De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de deelnemer zijn deelname is goedgekeurd door de organisatie.

 

Artikel 3 Extra activiteiten

1.       CarstaRally kan bij elk evenement bijkomende activiteiten aanbieden, die al naar gelang het geval, al of niet in de basisprijs zijn begrepen. De deelnemer is vrij in de keuze wel of geen gebruik te willen maken van de bijkomende activiteiten.

2.       Bij elke bijkomende activiteit wordt een nauwkeurige en volledige omschrijving van de bijkomende activiteit verschaft, en desgevallend de prijs, indien de bijkomende activiteit niet in de basisprijs is begrepen.

3.       Carstarally heeft, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, het recht deze bijkomende activiteiten te annuleren of te wijzigen 1 dag voor het evenement in geval van overmacht, slechte weersomstandigheden of bij gebrek aan voldoende beschikbaarheid.

4.       De aangeboden prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.


 

Artikel 4 Persoonlijke gegevens en contact organisatie

1.       CarstaRally is gerechtigd om alle kennisgevingen per e-mail of per gewone post aan de deelnemer te verstrekken.

2.       Bij het kopen van een startbewijs ontvangt de deelnemer automatisch een e-mail met daarin de komende evenementen. Deelnemer kan zich voor deze mailing afmelden, indien gewenst.

3.       De deelnemer zal per e-mail, Instagram pagina of via de Whatsapp crewgroep op de hoogte worden gehouden van evenementen.

4.       Persoonlijke gegevens van deelnemer worden te allen tijde na maximaal twaalf maanden verwijderd. Dit is niet het geval voor de naam en het e-mailadres van deelnemer, indien deelnemer aangegeven heeft graag e-mails te blijven ontvangen. Alle overige persoonlijke gegevens worden wel verwijderd.

5.       Deelnemer heeft het recht te worden vergeten. CarstaRally verplicht zich deelnemer inzage in diens bij CarstaRally beschikbare gegevens te geven en deze gegevens te verwijderen op verzoek van deelnemer. Deelnemer kan dit kenbaar maken middels een e-mail aan CarstaRally.

Artikel 5 Herroeppingsrecht deelnemer

1.       De deelnemer kan de overeenkomst met CarstaRally gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder motivering of enige schadevergoeding ontbinden.

2.       De herroepingstermijn zoals bedoeld in lid 1 hierboven, loopt vanaf het moment dat CarstaRally het voorschot heeft ontvangen.

3.       Ingeval van tijdige herroeping is CarstaRally verplicht om het eventueel reeds betaalde voorschot terug te storten.

4.       Er kan tot 14 dagen voor aanvang van het evenement van CarstaRally beroep worden gedaan op het herroepingsrecht. Door de gemaakte kosten in de voorbereiding is kosteloos annuleren net voor het evenement niet mogelijk.

Artikel 6 Organisatie

1.       CarstaRally organiseert elk evenement naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk. De verbintenis van CarstaRally is derhalve een inspanningsverbintenis.

2.       CarstaRally behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement. Dit geldt ook voor de geboekte hotels, indien deze hotels door omstandigheden, buiten de wil van CarstaRally, niet of onvoldoende beschikbaar zijn. In dat geval zal CarstaRally een vergelijkbaar alternatief aanbieden.

Artikel 7 wetgeving Regelgeving en Verzekering

1.       De deelnemer verbindt zich er toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen.

2.       De deelnemers dienen conform de toepasselijke wet- en regelgeving zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen van het betreffende land te handelen.

3.       De deelnemer geeft CarstaRally uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van CarstaRally nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.       De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.

5.       De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:

5.1   Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

5.2   Een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden.

5.3   Verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen en derden.

5.4   Zorgverzekering.

6.       De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

7.       Eisen aan de auto zijn:

7.1   De auto moet aan alle wettelijke eisen voldoen.

7.2   De auto moet voorzien zijn van een geldige APK.

7.3   Er worden geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en waarde van de auto.

7.4   De auto mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes, en/of andere op- en aanbouwen.

7.5   Deelnemer zorgt ervoor dat de auto ten minste WA verzekerd is.

7.6   Deelnemer is verplicht zelf diens verzekeringspolis te controleren om zich ervan te verzekeren dat het voertuig ook verzekerd is bij een autorally zoals aangeboden als evenement door CarstaRally.

7.7   Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen, aanhangwagens en/of caravans.

7.8   Er mag niet worden deelgenomen met een auto, betreft een maximum toelaatbaar gewicht (GVW) van meer dan 3500 kg.

7.9   Er kan worden deelgenomen met bijzondere auto�s, Sportauto�s, klassiekers, cabrio�s, SUV�s, stationwagens, coup�s, sedans en hatchbacks.��

Artikel 8 Gedragscodes deelnemer

1.       De deelnemer is verplicht om een door CarstaRally gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.

2.       De deelnemer is het niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Eveneens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.

3.       De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig besturen.

4.       De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen in welke vorm dan ook aan te gaan.

5.       De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid met andere deelnemer.

Artikel 9 Sponsors en stickers

Deelnemer wordt door CarstaRally voorzien van een stickerpakket. Plaatsing van het stickerpakket op het voertuig van deelnemer is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld

Artikel 10 Beeldmateriaal evenement

1.       CarstaRally is gerechtigd om delen van het evenement en de deelnemer op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. CarstaRally behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken.

2.       De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om delen van het evenement voor persoonlijke- en niet-commerci�le doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij CarstaRally voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd om beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.

3.       De deelnemer geeft CarstaRally bij voorbaat toestemming om gebruik te maken van beeldmateriaal dat deelnemer maakt en met CarstaRally gedeeld heeft. CarstaRally is deelnemer hier geen vergoeding voor verschuldigd.

Artikel 11 Risico deelnemer

1.       De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.

2.       De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. Diefstal kan niet verhaald worden op CarstaRally.

Artikel 12 Weigering deelname

1.       Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden overtreedt, dan is CarstaRally gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren alsmede van het evenement te doen verwijderen.

2.       De deelnemer draagt volledig het risico voor de eventuele voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden.

3.       De deelnemer vrijwaart CarstaRally voor de schade en CarstaRally is gerechtigd om de betreffende schade bij de deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 13 Be�indiging overeenkomst

Annulering door organisatie:

1.       CarstaRally heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

1.1   De deelnemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden.

1.2   De deelnemer handelt in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen.

1.3   De deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld.

1.4   Ten laste van de deelnemer is beslag gelegd.

1.5   De deelnemer verliest de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan.

2.       De deelnemer is verplicht om CarstaRally onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub 1.3 tot en met 1.5 bedoelde gebeurtenis.

3.       Annulering tot 14 dagen voorafgaand aan het evenement is kosteloos. Annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan het evenement leidt tot het inhouden van het volledige totaalbedrag.

Annulering door deelnemer:

1.       Enkel annuleringen die per e-mail zijn ontvangen worden door de organisatie in behandeling genomen.

2.       Het tijdstip van binnenkomst van de e-mail bij CarstaRally is bepalend voor het ontbindingsbeleid.

3.       In geval van een annulering van de deelname door de deelnemer is het volgende beleid van toepassing:

3.1   Annuleren van deelname met meer dan 14 dagen voor datum evenement is kosteloos. De deelnemer kan kiezen voor optie: 1. de betaling retour (zal binnen 14 dagen worden overgemaakt). Optie 2. Een tegoedbon voor een ander evenement van dezelfde waarde. Deze blijft 12 maanden geldig en is later niet inwisselbaar voor een uitbetaling.

3.2   Bij annuleren van deelname binnen 14 dagen voor aanvang evenement datum is CarstaRally gemachtigd om 100% van het totaalbedrag in te houden. Voor de voorbereiding van de rally zijn kosten gemaakt zoals: locatiehuur, materiaal op de locatie, hekken, audio, ect, inkopen bij de cateraar, eventuele vergunningen en andere kosten. De deelnemer gaat bij aankoop van het startbewijs hiermee akkoord en begrijpt dat er voorbereidende kosten gemaakt worden om een veilige en gezellige en leuke rally te organiseren.

Artikel 14 Betaling

1.       De deelnemer moet via de website vooraf betalen om deel te mogen nemen aan het evenement.

2.       De deelnemer dient de betaling te voldoen op het moment van het plaatsen van de reservering.

3.       De overeenkomst tussen CarstaRally en deelnemer komt pas tot stand op het moment dat de betaling voldaan is. Betaling wordt derhalve gezien als een opschortende voorwaarde.

4.       Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer van CarstaRally per e-mail een uitleg ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

Artikel 15 intellectueel eigendom

1.       CarstaRally behoudt alle rechten op intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten/diensten waaronder dele van het programmaboekje, posters, flyers en of andere door CarstaRally geproduceerd materiaal welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van het georganiseerde evenement.

Artikel 16 Aansprakelijkheidsbeperking

1.       Hoewel het evenement, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt CarstaRally geen aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement.

2.       CarstaRally is niet aansprakelijk voor bij de deelnemer ontstane indirecte schade of gevolgschade.

3.       CarstaRally aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de deelnemer kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CarstaRally.

4.       CarstaRally is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

5.       Voor zover CarstaRally aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekeraar van CarstaRally niet, dan wel slechts gedeeltelijk uitkeert, is de aansprakelijkheid van CarstaRally in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.

6.       CarstaRally is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de wederpartij op het evenement.

7.       CarstaRally is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan CarstaRally of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of een horeca ondernemer. Voor genoemde schade is CarstaRally alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

8.       Door ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent en verklaart de deelnemer deel te nemen op eigen risico. De deelnemer verklaart, in eigen naam en in naam van elk van mijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van CarstaRally ter compensatie van mogelijk geleden materiele schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid.

9.       Deelnemer verklaart bekend te zijn met de risico�s die bij een evenement als een autorally horen en bijbehorende aansprakelijkheid te begrijpen en zelf te dragen.

10.   Behoudens bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid, is CarstaRally tevens expliciet niet aansprakelijk voor:

- Schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement.

- Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak.

- Letselschade waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement.

- Schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan CarstaRally heeft verstrekt.

- Schade aan de openbare weg of het milieu ten gevolge van deelname door deelnemer aan het evenement, bijvoorbeeld kenbaar gemaakt door een bestuursorgaan welke krachtens het publiekrecht is ingesteld.

Artikel 17 overmacht

1.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar CarstaRally geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CarstaRally niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2.       CarstaRally is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

1.       Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met CarstaRally is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

2.       Indien er een conflict is dan zal dit worden behandeld in de rechtbank behorend tot het arrondissement waarin CarstaRally gevestigd is.

3.       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 19 definities

1.       CarstaRally: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zit gevestigd in Swalmen.

2.       Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen partijen aangaande een evenement, waaraan deze Algemene Voorwaarden zijn verbonden.

3.       Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een evenement van CarstaRally op de website en alle personen die in naam van de inschrijving een voertuig bersturen en derhalve deelnemen aan een rally.

4.       Partijen: CarstaRally en de deelnemer gezamenlijk.

5.       Evenement: elke activiteit georganiseerd door CarstaRally.

6.       Beeldmateriaal: foto�s en video�s en overig beeldmateriaal.

7.       Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het evenement

8.       Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam https://www.carstarally.com of sub domeinen.

9.       Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van CarstaRally.

 

 

CarstaRally
Elzenbroek 9, 6071 SH Swalmen
KvK:
83306331
BTW:
862822270B01

Who we are and what we do

We at CarstaRally strive to provide THE BEST car events in Europe! We offer luxury car events for ages young and old. We are a group of car fanatics who want to bring the car community even closer!

Troughout our events we always try to provide the best services and partnerships for our clients. Whether you’re an expert or a rookie in the car scene you can always have fun and learn something at our events! We try our best to provide the most luxurious and fun car events in Europe